Yerevan 12 Shades / Քաղաքապետի 12 երանգները

Yerevan 12 Shades / Քաղաքապետի 12 երանգները

5,900 AMD

Categories: , Tag:

Description

Հարցերի ցանկ

 • Տեղյակ եք արդյոք որ նախատեսվում են Երևան քաղաքի ավագանու արտահերթ ընտրությունները. Եթե Այո, նշեք ամսաթիվը։
 • Սեպտեմբեր 23-ին նախատեսվում են իրականացնել Երևան քաղաքի ավագանու ընտրությունները.մասնակցելու եք արդյոք կայանալիք ընտրություններին։
 • Նշեք այն կուսակցությունները,որոնք մասնակցելու են Երևանի ավագանու ընտրություններին։
 • Նշեք, թե ովքեր են հանդիսանում Ձեր կողﬕց նշված կուսակցությունների առաջադրված Երևանի քաղաքապետի թեկնածուները։
 • Գնահատեք Երևան քաղաքի ավագանու ընտրություններին առաջադրված կուսակցություններին Ձեր վերաբերմունքը։
 • Գնահատեք Երևան քաղաքի ավագանու ընտրություններին առաջադրված կուսակցությունների քաղաքապետի թեկնածուներին Ձեր վերաբերմունքը։
 • Դուք անձամբ որ կուսակցությանն եք պատրաստվում տալ Ձեր ձայնը։
 • Ինչ եղանակով եք ցանկանում ծանոթանալ Երևան քաղաքի ավագանու ընտրություններին առաջադրված կուսակցությունների ծրագրերին։

Մեթոդաբանություն

 • Հետազոտության մեթոդը Դեմ առ դեմ հարցումներ
 • Հարցումների քանակը – 810
 • Հետազոտության ընտրանքային սխալը – ±3,5%
 • Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը –03.09.2018 – 09.09.2018
 • Հետազոտության վայրը – ք.Երևան
 • Պատվիրատու – Էմ Փի ՋԻ ՍՊԸ
 • Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է քվոտային ընտրանք: Ընտրանքի առաջնային ﬕավորները, ընտրվել են Երևան քաղաքի վարչական շրջաններից՝ համամասնորեն: Հարցազրույցներն իրականացվել են Երևանի բոլոր 12 վարչական շրջաններում՝ Երևանի բնակչության բաշխմանը համամասնորեն:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yerevan 12 Shades / Քաղաքապետի 12 երանգները”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu
1