Yerevan's Voices 2019 | Երևանի ձայներ 2019

Yerevan’s Voices 2019 | Երևանի ձայներ 2019

AMD

Description

Մեթոդաբանություն

  • Հետազոտության մեթոդը – Հեռախոսային հարցումներ
  • Հարցումների քանակը – 601
  • Հետազոտության ընտրանքային սխալը – ±4%
  • Հետազոտության ժամանակահատվածը –10.12.2019-20.12.2019
  • Հետազոտության վայրը – ք. Երևան
  • Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է քվոտային ընտրանք: Ընտրանքի առաջնային միավորները ընտրվել են Երևան քաղաքի վարչական շրջաններից՝ համամասնորեն: Հարցազրույցներն իրականացվել են Երևանի բոլոր 12վարչական շրջաններում:

Additional information

Year

2019

Language

Հայերեն

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yerevan’s Voices 2019 | Երևանի ձայներ 2019”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu