Yerevan's Voices 2015 | Երևանի ձայներ 2015

Yerevan’s Voices 2015 | Երևանի ձայներ 2015

AMD

Description

Մեթոդաբանություն

  • Հետազոտության ﬔթոդը – Դեմ առ դեմ հարցուﬓեր
  • Հարցուﬓերի քանակը – 1260
  • Հետազոտության ընտրանքային սխալը ±2.75%
  • Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը – 03.12.2015 – 22.12.2015
  • Հետազոտության վայրը – ք.Երևան

Additional information

Year

2015

Language

Հայերեն

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yerevan’s Voices 2015 | Երևանի ձայներ 2015”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu