Yerevan's Voices 2015 | Երևանի ձայներ 2015

Yerevan’s Voices 2015 | Երևանի ձայներ 2015

2,900 AMD

Description

Հարցերի ցանկ

 • Ինչպես կգնահատեք ընդհանուր առմամբ Երևան քաղաքի փոփոխությունները վերջին 1 տարվա ընթացքում։
 • Ըստ Ձեզ ներկա պահին որոնք են Երևանի առջև կանգնած աﬔնակարևոր խնդիրները։
 • Կարող եք նշել վերջին 1 տարվա ընթացքում Երևան քաղաքում դրական փոփոխություններ/ծրագրեր իրականացված քաղաքապետարան/թաղապետարանի կողﬕց։
 • Ինչպիսի ﬕջոցառուﬓեր կցանկանայիք,որպեսզի իրականացվեին քաղաքապետարան/թաղապետարանի կողﬕց։
 • Գնահատեք խնդրեմ Երևան քաղաքի հետևյալ բնութագրիչները 1-ից 5 բալանոց սանդղակով,1-ը նշանակում է ընդհանրապես բավարարված չեք, 5-ը լիովին բավարարված եք։
 • Գնահատեք Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտը` ավտոբուսներ,երթուղային տաքսիները,ըստ հետևյալ չափանիշների 1-ից 5բալանոց սանդղակով, որտեղ 1-ը նշանակում է շատ վատ,5-ը շատ լավ։
 • Ինչ եք կարծում, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն Երևան քաղաքի զբոսաշրջության զարգացման համար։
 • Խնդրում եմ գնահատել Ձեր համայնքի հետևյալ ծառայությունների փոփոխությունները վերջին ﬔկ տարվա ընթացքում. Աղբահանություն։
 • Խնդրում եմ գնահատել Ձեր համայնքի հետևյալ ծառայությունների փոփոխությունները վերջին ﬔկ տարվա ընթացքում. Մաքրություն։
 • Ինչպես կգնահատեք Երևան քաղաքի ընդհանուր արտաքին տեսքը։
 • Գնահատեք խնդրեմ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի և Ձեր համայնքի թաղապետի աշխատանքը 1-ից 5բալանոց սանդղակով,որտեղ 1-ը աﬔնացածր, 5-ը աﬔնաբարձր գնահատականն է։
 • Ինչպես կգնահատեք վերջին 1 արվա ընթացքում Ոստիկանության աշխատանքի փոփոխությունները։
 • Ինչպես կգնահատեք հատուկ օրերին /տոն օրեր, արտակարգ իրավիճակներ,ﬕտինգներ, ﬕջազգային այցելություններ և այլն/ Պետական Պահպանության Ծառայության/ՊՊԾ/ աշխատակիցների աշխատանքը։
 • Ինչպես կգնահատեք Պետական Պահպանության Ծառայության հատուկ գումարտակի աշխատակիցների /հրեշտակների/ աշխատանքը։
 • Գնահատեք խնդրեմ վերջին 1 տարվա ընթացքում Անձնագրային և վիզաների վարչության, Թաղային ոստիկանի, Պետավտոտեսչության աշխատանքի փոփոխությունները։
 • Գնահատեք խնդրեմ Ոստիկանության պետ Վլադիﬕր Գասպարյանի աշխատանքը 1-ից 5 բալանոց սանդղակով,որտեղ 1-ը աﬔնացածր, 5-ը աﬔնաբարձր գնահատականն է։
 • Ըստ Ձեզ արագաչափերի թվի ավելացուﬕց հետո Երևանի երթևեկությունը դարձել է։
 • Վարում եք ﬔքենա. Ձեր ﬔքենա վարելու ոճը փոխվել է արագաչափերի տեղադրուﬕց հետո։

Մեթոդաբանություն

 • Հետազոտության ﬔթոդը – Դեմ առ դեմ հարցուﬓեր
 • Հարցուﬓերի քանակը – 1260
 • Հետազոտության ընտրանքային սխալը ±2.75%
 • Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը – 03.12.2015 – 22.12.2015
 • Հետազոտության վայրը – ք.Երևան

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yerevan’s Voices 2015 | Երևանի ձայներ 2015”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu
1