Yerevan 12 Apostols - part 2 / Քաղաքապետի 12 առաքյալները - արար 2-րդ

Yerevan 12 Apostols – part 2 / Քաղաքապետի 12 առաքյալները – արար 2-րդ

5,900 AMD

Categories: , Tag:

Description

Հարցերի ցանկ

 • Տեղյակ եք արդյոք որ նախատեսվում են Երևան քաղաքի ավագանու արտահերթ ընտրությունները.Եթե Այո, նշեք ամսաթիվը։
 • Նշեք այն կուսակցությունները,որոնք մասնակցելու են Երևանի ավագանու ընտրություններին։
 • Նշեք, թե ովքեր են հանդիսանում Ձեր կողﬕց նշված կուսակցությունների առաջադրված Երևանի քաղաքապետի թեկնածուները։
 • Հետևում եք արդյոք քաղաքական կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների կողﬕց իրականացվող քարոզարշավին։
 • Որ քաղաքական կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի քարոզարշաﬖ եք տեսել, նկատել, հանդիպել։
 • Ինչ ﬕջոցով եք հանդիպել քարոզարշավին։
 • Ծանոթացել եք արդյոք քաղաքական կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքների նախընտրական ծրագրերի հետ։
 • Որ կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի նախընտրական ծրագրին եք ծանոթացել։
 • Ինչ ﬕջոցով եք ծանոթացել։
 • Մասնակցել եք արդյոք քարոզարշավի ընթացքում կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների կողﬕց բակերում,համայնքներում իրականացվող հանդիպուﬓերին։
 • Որ կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի կազմակերպած հանդիպուﬓերին եք մասնակցել։
  Սեպտեմբեր 23-ին նախատեսվում են իրականացնել Երևան քաղաքի ավագանու ընտրությունները.մասնակցելու եք արդյոք կայանալիք ընտրություններին։
 • Դուք անձամբ որ կուսակցությանն եք պատրաստվում տալ Ձեր ձայնը Առանց Դ/Պ և
  Հրաժարվում եմ պատ։
 • Ինչու եք քվեարկելու այս կամ այն կուսակցության օգտին։

Մեթոդաբանություն

 • Հետազոտության մեթոդը – Դեմ առ դեմ հարցումներ
 • Հարցումների քանակը – 805
 • Հետազոտության ընտրանքային սխալը – ±3,5%
 • Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը – 18.09.2018-­‐20.09.2018
 • Հետազոտության վայրը – ք. Երևան
 • Պատվիրատու – Էմ Փի ՋԻ ՍՊԸ
 • Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է քվոտային ընտրանք: Ընտրանքի առաջնային ﬕավորները, ընտրվել են Երևան քաղաքի վարչական շրջաններից՝ համամասնորեն: Հարցազրույցներն իրականացվել են Երևանի բոլոր 12 վարչական շրջաններում՝ Երևանի բնակչության բաշխմանը համամասնորեն:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yerevan 12 Apostols – part 2 / Քաղաքապետի 12 առաքյալները – արար 2-րդ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu
1