On the threshold of the New Year (Survey Results 2016) | Ամանորի նախաշեմին (հետազոտության արդյունքներ 2016)

On the threshold of the New Year (Survey Results 2016) | Ամանորի նախաշեմին (հետազոտության արդյունքներ 2016)

AMD

Description

Մեթոդաբանություն

  • Հետազոտության ﬔթոդը – Դեմ առ դեմ հարցուﬓեր
  • Հարցուﬓերի քանակը – 800
  • Ընտրանքի սխալի տոկոսը – 3%
  • Հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը – 07.12.2016 – 19.12.2016

Additional information

Year

2016

Section

Other

Language

Հայերեն

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “On the threshold of the New Year (Survey Results 2016) | Ամանորի նախաշեմին (հետազոտության արդյունքներ 2016)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu