Mandatory Accumulative Pension System. Research results | Պարտադիր Կուտակային կենսաթոշակային համակարգ. Հետազոտության արդյունքներ

Mandatory Accumulative Pension System. Research results | Պարտադիր Կուտակային կենսաթոշակային համակարգ. Հետազոտության արդյունքներ

AMD

Description

Մեթոդաբանություն

  • Հետազոտության ﬔթոդը – Հեռախոսային հարցուﬓեր (CATI-Computer Assisted Telephone Interview)
  • Հարցուﬓերի քանակը – 1066
  • Հետազոտության ընտրանքային սխալը ±3%
  • Հետազոտության վայրը – ք. Երևան

Additional information

Year

2014

Language

Հայերեն

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mandatory Accumulative Pension System. Research results | Պարտադիր Կուտակային կենսաթոշակային համակարգ. Հետազոտության արդյունքներ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu